ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 3

Το Δικαίωµα στη Ζωή

Κάθε άτοµο έχει δικαίωµα στη ζωή, στην ελευθερία και στην προσωπική του ασφάλεια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ